Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

PLIVO øving i Volda

IMG 7266

 1. mars 2016 vart det gjennomført tverrfagleg PLIVO kurs i Volda. PLIVO er ei nasjonal prosedyre for nødetatane sin samvirke ved pågåande livstruande vald. PLIVO er utvikla i samarbeid mellom politiet, brann- og redningstjenesta og helsetjenesta, og skal danne grunnlag for ein bedre nasjonal beredskap for å håndtere hendelsar der det utøvast livstruande vald mot fleire personer.

Det var fagavdelinga til Ambulansetjenesta Helse Møre og Romsdal HF, som tok initativet til PLIVO-kurset, men vart gjennomført med instruktørar frå politi og ambulanse. Stian Meek, Frode Digernes og Roar Gjerde var instruktørar. Ca. 35 personar var påmeldt på kurset som gjekk i Volda. Dette var det første PLIVO-kurset i vår region.

 

IMG 7276

Kurset starta med ein teoridel, som vart halde på Volda Sjukehus. Den praktiske gjennomføringa fann stad ved Volda Brannstasjon. Alle kursdeltakarane hadde i tillegg på førehand gjennomgått nettbasert undervisning, med teori og test. Denne kvelden vart det derfor i hovudsak praktisk tening og rettleiing. Mannskapet vart satt til å takle ulike senario, der det vart utført vald anten med stikkvåpen eller skytevåpen. Det vart kjørt fire case, slik at alle kursdeltakarane fekk god trening i denne type oppdrag. 

 

Det verserte ein del skepsis blant mannskapet i forkant av kurset, i forhold til kva som no er forventa av innsatspersonellet i voldsarta hendingar. Etter den praktiske gjennomføringa, vart nok mykje satt på plass i forhold til dette. Mannskapet hadde ei positiv læring, og vart nok tryggare på korleis ein skal takle slike scenario. Det er avgjerande med god kommunikasjon og samhandling mellom etatane på slike oppdrag, og det fekk vi praktisert denne kvelden. Både kursdeltakarane og instruktørane var fornøgde med PLIVO kurset.

 

 

Bakgrunnsinfo om PLIVO:

En av samfunnets viktigste oppgaver er å beskytte befolkningen og yte rask, kvalifisert og koordinert hjelp når det inntreffer hendelser som truer liv og helse.

Erfaringene fra 22. juli 2011 og flere episoder med skoleskyting i bl.a. Finland, Tyskland og USA de senere årene, har med all tydelighet vist viktigheten av en god beredskap for å håndtere situasjoner der befolkningens liv og helse blir truet.

Prosedyren for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) er utviklet i samarbeid mellom politiet, brann- og redningstjenesten og helsetjenesten, og skal danne grunnlag for en bedret nasjonal beredskap for å håndtere hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer.

Å etablere en felles nasjonal og tverretatlig modell for å håndtere denne typen hendelser anses som viktig for å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell på tvers av politidistrikter, kommuner og helseforetaksgrenser.

For at innsatspersonell fra politi, brann og helse skal kunne samhandle i tråd med disse prosedyrene kreves det en betydelig og vedvarende innsats innen opplæring, implementering, samtrening og felles øvelser. Dette er viktig fordi faktiske hendelser med pågående livstruende vold erfaringsmessig opptrer sjelden. Innsatspersonell vil derfor ikke kunne opparbeide nødvendig praktisk erfaring med håndtering av slike hendelser gjennom sin yrkesutøvelse. Det er også viktig å merke seg at handlingsmønsteret ved denne typen aksjoner på enkelte sentrale områder avviker vesentlig fra øvrige handlingsmønstre.

Det påhviler derfor den enkelte etatsleder, den lokale virksomhetsledelse og det enkelte personell, et ansvar for å gjøre seg kjent med prosedyren, trene og øve på denne i samarbeid med øvrige relevante etater og aktører.

(Utdrag/Forord: Nasjonal prosedyre Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende volda PLIVO)

Besøk nettsida til UF-Ørstavolda...