Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

PLIVO trening i Ørsta

plivo080316 5

Tysdag 8. mars 2016 gjennomførte utrykningsetatane i Ørsta PLIVO kurs. PLIVO er ei felles prosedyre for nødetatane ved pågåande vald. Det samme kurset vart halde i Volda i forrige veke for naudetatane i Volda. Liknande case vart trent som i forrige veke, og dei samme instruktørane var innvolvert. Fire gjennomgangar vart gjennomført slik at alt mannskap fekk trening i prosedyra. Det var to scenario som vart trent på. Eit der ein gjerningsmann med kniv hadde skadd fleire personar i ei byggning, og eit der gjerningsmann brukte skytevåpen. 

plivo080316 12

 

PLIVO er eit av fleire oppfølgingstiltak etter hendingane 22. juli 2011. Ekstreme hendingar dei siste åra i Norge og utlandet har vore utgangspunktet for utarbeidinga av prosedyra.

Bakgrunnsinfo om PLIVO:

En av samfunnets viktigste oppgaver er å beskytte befolkningen og yte rask, kvalifisert og koordinert hjelp når det inntreffer hendelser som truer liv og helse.

Erfaringene fra 22. juli 2011 og flere episoder med skoleskyting i bl.a. Finland, Tyskland og USA de senere årene, har med all tydelighet vist viktigheten av en god beredskap for å håndtere situasjoner der befolkningens liv og helse blir truet.

plivo080316 10

Prosedyren for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) er utviklet i samarbeid mellom politiet, brann- og redningstjenesten og helsetjenesten, og skal danne grunnlag for en bedret nasjonal beredskap for å håndtere hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer.

Å etablere en felles nasjonal og tverretatlig modell for å håndtere denne typen hendelser anses som viktig for å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom innsatspersonell på tvers av politidistrikter, kommuner og helseforetaksgrenser.

plivo080316 8

  

For at innsatspersonell fra politi, brann og helse skal kunne samhandle i tråd med disse prosedyrene kreves det en betydelig og vedvarende innsats innen opplæring, implementering, samtrening og felles øvelser. Dette er viktig fordi faktiske hendelser med pågående livstruende vold erfaringsmessig opptrer sjelden. Innsatspersonell vil derfor ikke kunne opparbeide nødvendig praktisk erfaring med håndtering av slike hendelser gjennom sin yrkesutøvelse. Det er også viktig å merke seg at handlingsmønsteret ved denne typen aksjoner på enkelte sentrale områder avviker vesentlig fra øvrige handlingsmønstre.

Det påhviler derfor den enkelte etatsleder, den lokale virksomhetsledelse og det enkelte personell, et ansvar for å gjøre seg kjent med prosedyren, trene og øve på denne i samarbeid med øvrige relevante etater og aktører.

(Utdrag/Forord: Nasjonal prosedyre Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende volda PLIVO)

Les om øvinga i Volda...

Utdjupande info om PLIVO finn ein på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb).

Last ned den Nasjonale retningslinja PLIVO