Ingen bilder

UF - Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

 

LEDER:                                            Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten.

NESTLEDER:                                 Birgit Monsås, UF – Trondheim, politiet.

SEKRETÆR:                                  Dag Myhr, UF - Oslo, brannvesenet .

KASSERER:                                    Børre Johansen, UF - Drammen, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                          Nils Messelt, UF – Moss, politiet.

STYREMEDLEM:                          Trond F. Solhaug, UF – Fredrikstad, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                         Jan Olav Vagle, UF - Larvik, brannvesenet.

VARAREPRESENTANT:             Grete Rugland, UF - Alta, politiet.

VARAREPRESENTANT:             Svein Solli, UF - Åmot, brannvesenet.

                                                          

FAGLIGE OBSERVATØRER:    Ole Valen, politiet.

                                                    m/ vararepresentant Dorthe Månnson / Torbjørn Aas.

                                                    Steinar Olsen, ambulansetjenesten.

                                                    m/ vararepresentant Jon Erik Steen-Hansen.

                                                    Harald Haslie, brannvesenet.

                                                    m/ vararepresentant Bjørn Ove Pedersen.

 

REVISORER:                              Gunnar Haugen, lensmann i Ås i Akershus.

                                                    Drude Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

 

VALGKOMITE:                           Ole Valen,  Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten. Valgkomiteens leder.

                                                    Lars Brenden,  Oslo brann- og redningsetat.

                                                    Randi Lia,  AMK- Bærum sykehus.

                           

Det er i perioden avholdt fire landsstyremøter. Disse er avholdt på ambulansestasjonen i Fredrikstad,  Drammen politistasjon, brannstasjonen i Larvik og på Elverum politistasjon.

Leder, nestleder, sekretær og kasserer som til daglig tar seg av UF – Norges gjøremål har avholdt flere arbeidsmøter i perioden.

Lederen har også holdt jevnlig kontakt med de øvrige medlemmer mellom styremøtene.

Det har også vært stor tilgang på henvendelser til sekretariatet.

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

 

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Antall lokale fellesutvalg i Norge har økt vært år siden stiftelsen av UF - Norge 10. november 1995.

Det er satt av mye tid til kontakt og informasjon med steder der det er ønskelig å stifte lokalt fellesutvalg. Ved de fleste anledninger har representanter fra UF - Norge vært til stede på forberedende møter før lokale stiftelsesmøter, og på selve stiftelsesmøtet.

Arbeidet har resultert i at fra vi startet opp etter forrige Landsmøte i mai 2000 med 59 registrerte fellesutvalg, kan vi nå med glede vise til at 70 lokale fellesutvalg i dag er i drift.

Leder Lasse Hermansen som til daglig har sitt arbeide i Stiftelsen Norsk Luftambulanse vært kursleder for et stort antall Tverrfaglige Akuttmedisinske Samarbeidskurs (TAS-kurs). Under disse kursene hvor ambulansetjenesten, brannvesenet og politiet deltar har lederen også brukt tiden til å informere om fellesutvalg og dets arbeid. Dette har medført at det i ettertid er stiftet nye fellesutvalg.

Aktiviteten i de lokale fellesutvalg blir lagt opp etter det initiativ og aktivitetsnivå som det lokale styret bestemmer. Det kan være fra engasjement til felles øvelser, faglige temakvelder, uttalelser i utrykningssaker lokalt og sentralt og felles sosiale samlinger som knytter utrykningspersonellet tettere sammen.

UF - Norges landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi råd dersom dette er ønskelig.

 

Av aktiviteter og hendelser i perioden kan en kort nevne:

 • Fagmerking av ledelsen på et skadested

UF-Norge ble anmodet av Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen om å se på ny merking av ledelsen på et skadested. I denne sammenheng ble det satt ned en arbeidsgruppe ledet av lensmannsfullmektig Leif-Anders Valås fra Lørenskog lensmannskontor. Etter et langt og godt arbeid ble det fremlagt et forslag som ble sendt ut til de lokale fellesutvalg for uttalelse. Tilbakemeldingene fra disse var godt sammenfallende. Det ble påpekt etter flere innspill at det er viktig å opprettholde det vel innarbeidede begrepet "Skadestedsleder" innenfor redningstjenesten.

Da man så for seg at bruken av vestene også vil foregå på trafikkert vei foreslo UF-Norge fluorescerende gul godkjent etter EN 471 som grunnfarge på vestene for alle etater. Disse ble i tillegg utstyrt med "sjakkmønsterrefleks" og navnemerking i etatenes farger.

Forslaget som også er omtalt i forrige årsberetning ble tidlig i denne perioden oversendt Justisdepartementet som vil ta endelig stilling til saken.

 • Bedre synbarhet på utrykningskjøretøyer – i første omgang ambulanser.

UF-Norge og Norges Ambulansesjefslag har etter oppfordring fra helsemyndighetene sett på fargevalget på ambulansene. I denne sammenheng la vår faglige observatør og ambulansesjef i Akershus Steinar Olsen, som for øvrig er medlem av den europeiske kommisjonen som leder arbeidet med å utforme standarder for ambulanser – EN 1789, frem et forslag på vegne av den nedsatte arbeidsgruppen. Forslaget hadde sitt utspring fra eksisterende forskningsrapporter og annen kompetanse på området.

Forslaget er behørig behandlet i begge organisasjoner og oversendt helsemyndighetene tidlig i denne periode.

 • Organiseringen på et skadested

I forbindelse med forslaget til revidering av merkingen av ledelsen på et skadested ble         UF-Norge også bedt om bistand til å se på ”organiseringen av skadestedet. I denne sammenheng er det nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Trygve Møllebakken som er UF-leder i Indre Troms. I tillegg består gruppen av vår landsdelssekretær for Nord-Norge      Bjørn Danielsen, leder av UF-Tromsø Arne W. Henriksen og Arnt Livelten fra Norges Brannskole. Gruppen vil fremlegge sitt resultat slik at dette kan sendes ut  til uttalelse fra de lokale fellesutvalg. UF-Norge vil sluttbehandle forslaget og forhåpentligvis overlevere et godt resultat til Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen.

 • Kompetansebevis for utrykningsførere

Etter flere tiårs diskusjoner og utredninger om opplæring av utrykningsføre så UF-Norge at det var på høy tid å få avklart dette. I den forbindelse ble det bedt om et møte med samferdselsminister Terje Moe Gustavsen for å drøfte saken. Henvendelsen ble meget positivt mottatt, og UF-Norge møtte samferdelsesministeren 14. mai 2001 representert ved leder     Lasse Hermansen, sekretær Dag Myhr og styremedlem Nils Messelt.

Våre synspunkter som gikk ut på at tiden for lengst var inne for en innføring av forskriften ble vel forstått, og samferdselsminister Terje Moe Gustavsen lovte å få innført denne innen tre måneder, et løfte han innfridde.

Den videre oppfølging har styremedlem Nils Messelt vært saksordfører for styret. Dette har medført mange faglige rådgivende oppgaver ovenfor Vegdirektoratet og andre utenforstående som har hatt spørsmål til innføringen av kompetansebeviset.

 • Tunnelberedskap

Det har i lang tid vært fokusert på beredskapen i norske veitunneler. For å få en oversikt over denne problematikken kan det være greit å utrede dette på et nivå som belyser de enkelte redningsmannskapers opplevelser i sitt daglige virke. I denne sammenheng ser UF-Norge at det kan være formålstjenlig å opprette tverrfaglige arbeidsgrupper i utvalgte lokalmiljøer som kan belyse dette. Detaljerte utredninger har kommet inn fra UF-Ørsta/Volda og UF-Søndre Innherred som vil danne grunnlag for videre oppfølging og diskusjon med veimyndighetene.

 • Utrykningskjøring, likhet ved trafikkforhold

Det har kommet inn forespørsel til UF-Norge om de kan se på om det blir gjort forskjellsbehandling av utrykningsførere i henhold til forføyninger ved trafikkuhell der utrykningskjøretøyer er innblandet. UF-Norge har sendt forespørselen ut til de lokale fellesutvalg, men tilbakemeldingen viser at dette ikke er noe stort problem.

 • Revidering av skadekortet GP-8042

Etter mer enn 20 år med det "gamle" skadekortet GP-8042 skal det nå utvikles et mer moderne og effektivt verktøy for bruk i skadestedsarbeidet.

Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen og UF-Norge gjennomfører i perioden mai til oktober 2002 et pilotprosjekt med nye skadekort for prehospital merking og dokumentering. Piloten gjennomføres ved utrykningstjenesten i Akershus, Vestfold, Østfold og Tromsø by.

Målet med piloten er å utvikle et verktøy som raskt gir de skadde en riktig prioritering og hastegrad, og som viser kvalitativ og tydelig informasjon for riktig respons og resursinnsats. Med få anmerkninger skal dette gi mest mulig data og presis dokumentasjon som igjen vil optimalisere skadestedsarbeidet.

Aktørene i pilotprosjektet deltok i et informasjonsmøte som ble avholdt hos Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen 11. mars 2002 der UF-Norge fikk ansvaret for gjennomføringen. UF-Norges styremedlem Trond Fredrik Solhaug som til daglig er ansatt ved ambulansetjenesten i Østfold står for gjennomføringen og oppfølgingen av pilotprosjektet. I den forbindelse skal all tilbakemelding skje til UF-Norge på adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

 • Krav til synbarhet etter normen EN 471 og bruk av refleks generelt

Etter tidligere informasjonsmøter om bruk av refleks og kravet til synbarhet etter normen  EN 471 som ble avholdt i regi av UF-Norge, 3M Norge og Reflectil Norge AS for brukere og innkjøpsansvarlige i utrykningsetatene, meldte det seg et ønske om å videreformidle denne kunnskapen flere steder i landet.

I denne sammenheng ble slike informasjonsmøter avholdt i regi av UF-Trondheim, UF-Stavanger, UF-Lillehammer, UF-Sotra, UF-Indre Helgeland og UF-Tromsø.

Stig A. Schibbye fra Reflectil Norge AS som er Norges representant i EU,s komité for synbarhetsplagg var hovedforeleser på samlingene. Dette ble meget godt mottatt, og UF-Norge vil prøve å arrangere flere slike samlinger senere.

 • ”Stiftelsen Svein Gutterups Minnefond”

Stiftelsen deler hvert år ut en ”innsatspris” til personer eller organisasjoner som har bidratt med noe utenom det vanlige innenfor redningstjenesten. I 2002 ble ”Stiftelsen Svein Gutterups Minnefonds” innsatspris tildelt Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge v/ leder Lasse Hermansen. Hermansen har i gjennom flere tiår vært en ”pådriver” innenfor redningstjenesten i Norge. Prisen på kr. 10.000,- og et vakkert kunstverk ble overrakt av stiftelsens nestleder ambulansesjef i Oslo Arne Henriksen under en faglig samling i Trondheim 23. november 2002. Arrangementet med ca. 200 utrykningspersonell tilstede var satt i scene av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og UF-Trondheim der ”hurtigfrigjøring” var temaet.

Hjemmesiden er vårt informasjonsvindu mot utrykningspersonell og andre interesserte  som ønsker opplysninger om vår aktivitet og organisasjon. I tillegg har siden interne sider for de som er tilknyttet et lokalt fellesutvalg. Spesielt våre tett oppdaterte klipp fra pressen som angår våre yrker er godt besøkt. Siden administreres av Roy Larsen fra Oslo brann- og redningsetat. Siden er hittil besøkt av vel 10.000 lesere.

 • Profileringsprodukter fra UF

Det har i lengre tid vært drøftet å få laget profileringsartikler med fellesutvalgslogo. I denne sammenheng har nå UF-Norge fått produsert krus, collegegensere og tennisskjorter med  UF-Norges logo.

 • Kondolansebrev i forbindelse med New York 11. september 2001

I forbindelse med tragedien i New York der et stort antall redningspersonell omkom, sendte UF-Norge et kondolansebrev til den Amerikanske ambassaden i Norge. Tilbakemeldingen viser at brevet ble lest opp på de aktuelle brann-, ambulanse- og politistasjoner som var berørt av ulykken.

 • Informasjon

I  fagtidsskriftene Ambulanseforum, Brannmannen og Politiforum har det i perioden vært en rekke artikler om fellesutvalgets aktiviteter.

De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i sine lokale aviser.

 

Av aktiviteter, temaer på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen representasjon og deltakelse kan vi kort nevne:

 • "Nødfrigjøring av fastklemte personer - samarbeid mellom etatene" der en i korte trekk kan si at man trekker rattet bort fra den fastklemte personen ved hjelp av enkel vinsj. UF-Oslo representert ved Kjell Kjensli fra Oslo brann- og redningsetat, Trond Boye Hansen fra ambulansetjenesten og Harald Klemmetsen fra politiet har holdt foredrag og praktisk demonstrasjon i Oslo, Moss, Nittedal, Follo, Larvik, Bergen, Trondheim, Grimstad, Fornebu og på Bolkesjø.
 • PHTLS - Pre-Hospital-Life-Support.
 • "Trippelvarsling".
 • Skred og skredtjeneste.
 • Flyulykken på Operafjellet.
 • Takulykken ved Bardufoss Samfunnshus mars 2000.
 • Stoff- og rusproblematikk
 • Erfaringsmøte - trafikkulykken i Rotsethorntunnelen.
 • Åpen dag for publikum er arrangert flere steder i landet.
 • Foredrag om fellesutvalgsarbeidet i lokale foreninger og organisasjoner av ulik art.
 • Informasjon til politistudentene om betydningen av et tverrfaglig samarbeid.
 • Drøftelsesmøter med våre myndigheter

For å ha en god dialog med de myndigheter som styrer vår hverdag ser vi det som viktig å avholde årlige møter for å utveksle gjensidig informasjon og holde hverandre oppdatert på utviklingen innenfor utrykningstjenesten.

Slike møter er i perioden avholdt med Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen, Politidirektoratet, Samferdselsdepartementet og Direktoratet for Brann- og Eltilsyn.

 

Lasse Hermansen                  Birgit Monsås                    Dag Myhr                Børre Johansen

        (sign.)                                    (sign.)                              (sign.)                         (sign.)

 

 

Trond Fredrik Solhaug      Nils Messelt      Jan Olav Vagle      Grete Rugland      Svein Solli

            (sign.)                             (sign.)                  (sign.)                     (sign.)                 (sign.)