Ingen bilder

NORMALVEDTEKTER FOR UTVALG TILSLUTTET

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG – NOREG

 

Vedtatt på det første ordinære Landsmøte 31. mai 1996.

Revidert på Landsmøte 30. Mai 1997.

Revidert på Landsmøte 26. mai 2000.

Revidert på Landsmøte 7. mai 2004.

Revidert på Landsmøte 4. mai 2006.

 

§1 Utrykningspersonellets Fellesutvalg i.............ønsker å fremme samarbeid og forståelse mellom politi- og lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten.

§2 Dette gjøres gjennom samarbeid i form av møter, foredrag og prosjektarbeid.

§3 Fellesutvalget er et tverrfaglig utvalg hvor det enkelte utrykningspersonellet kan utvikle og tilføres kunnskaper. På møtene har alle arbeidstakere, ledere og medarbeidere innen de profesjonelle utrykningsetater møterett. Pensjonerte arbeidstakere fra de tre etatene skal på like vilkår kunne delta på møter og kunne velges inn i styret.

§4 Fellesutvalget er ingen fagforening, leder- eller arbeidsgivergruppe, men et utvalg for tverrfaglig personellutvikling innenfor utrykningstjenesten i.............

§5 Utvalget ledes av et styre som er representert for de ulike etatene i...............

§6 Styret velges på årsmøtet som holdes innen utgangen av februar.  Styret skal bestå av leder, nestleder,to styremedlemmer, sekretær og kasserer.Valg foretas slik at leder, ett styremedlem og kasserer velges for en to års periode.  Nestleder, ett styremedlem og sekretær velges neste år for en to års periode. Det velges tre vararepresentanter til styret.

§7 Leder, nestleder, sekretær og kasserer  utgjør et arbeidsutvalg mellom styremøter.

§8 Valgkomiteen velges på årsmøtet, og skal bestå av en representant fra hver etat.  Til sammentre personer.

§9 Økonomiske midler søkes tilført fra offentlig og private som ut fra samfunnsgagnlige tiltak har interesse for at dette arbeidet drives i.............Enkelte møter og tiltak kan legges opp som økonomisk innbringende for fellesutvalgets videre drift.

Det innkreves ikke kontingent for medlemskapet.

§10 Årsmøte velge revisorer, og vedtar også arbeidsinstruks og retningslinjer for revisjon og revisorers arbeide.

§11 Dersom fellesutvalget skal oppløses, må dette vedtas på årsmøtet med2/3 flertall. Økonomiske midler som måtte være på fellesutvalgets konto, sperres de neste to år, for så å gis til et på forhånd bestemt formål innen utrykningstjenesten i...................