Ingen bilder

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

 

Leder:                                    Birgit Monsås, UF-Trondheim, politiet.

Nestleder:                              Trond Fredrik Solhaug, UF-Fredrikstad, ambulansetjenesten

Sekretær:                              Roar Gjerde, UF-Ørsta/Volda, ambulansetjenesten.

Kasserer:                               Jan-Olav Vagle, UF-Larvik, brannvesenet.

Styremedlem                         Bjørn Ove Pedersen, UF-Moss, brannvesenet.

Styremedlem:                        Arve Aasheim, UF-Valdres, politiet.

Styremedlem:                       Ole Christian Torgalsbøen, UF-Øvre Hallingdal, brannvesenet.

Varamedlem:                        Oddgeir Blokkum, UF-Follo, politiet.

Varamedlem:                        Lars Solhaug, Gjøvik & Toten, ambulansetjenesten.

 

Webmaster :                         Per Kåre Rjånes, UF-Ørsta/Volda ambulansetjeneste

Webmaster:                           Marius Eriksen, UF-Larvik, brannvesenet.

 

 

Faglige observatører:           Hans Erik Andersen, brannvesenet

                                               m/ vararepresentant Jack Hatlen.

                                               Henning Johansen, politiet

                                               m/ vararepresentant Rune Andersen.

                                               Per Christian Juvkam

                                               m/ vararepresentant Bjørn Karr.

 

 

Valgkomite:                          Tony Ugstad, Drammensregionen brannvesen.

                                              Rikke Hallgren, Follo politidistrikt.

                                              Bård Jarwson, ambulansetjenesten i Trondheim.

                                              Pål Madsen, Luftambulansetjenesten ALS.

 

 

Revisorer:                             Gunnar Haugen, pensjonert lensmann, Ås lensmannskontor.

                                               Drude Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

             

Det er i perioden avholdt fire landsstyremøter. Disse er avholdt på Sandefjord brannstasjon, Moss brannstasjon, i Justisdepartementets lokaler i Oslo og i Volda.                                                                                                                                                      

Lederen har holdt jevnlig kontakt med styret mellom møtene.

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

 

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Fra stiftelsesdato 10. november 1995 og frem til i dag har 76 lokale fellesutvalg tilsluttet seg Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge. Antall nye utvalg som er kommet til i siste periode er få. Det ser nå ut til at det begynner å tynnes ut av steder der det vil være naturlig å stifte nye lokale fellesutvalg. Noen steder har man også sett behovet for å slå sammen flere lokale fellesutvalg.

I perioden har man gjort et omfattende arbeid med å holde kontakten med alle lokale fellesutvalg for å høre hvordan den lokale aktiviteten er og få oppdatert alle adresselister med e-postadresser. Oppfølging med e-postadresser og endringer i lokale styrer er tidkrevende og må hele tiden følges opp.   Dette for å få til en raskere informasjonslinje ut til utvalgene. Under denne oppsøkende runden kom det frem at det var varierende aktivitet lokalt, men det meste ser ut til å fungere bra etter de forutsetningene som råder lokalt.

Det har også kommet henvendelse om styrerepresentanter fra UF-Norge kan være til stede på lokale møter. Noe vi gjør så langt det er mulig.

 

Av aktiviteter og hendelser i perioden kan en kort nevne:

 •        UF-Norges hjemmeside www.uf-norge.org

Nettsiden til UF-Norge har jevnlig blitt oppdatert. Per Kåre Rjånes og Marius Eriksen er ansvarlige for dette arbeidet.

 •      UF-informasjonsbrosjyre.

Det er gjennom lang tid vært ønskelig å få laget en informasjonsbrosjyre om fellesutvalgets oppbygging, organisering og arbeidsoppgaver. Styret har arbeidet med denne og informasjonsbrosjyren er nå ferdig.

 •    Kompetansebevis for utrykningsførere.

Trond Fredrik Solhaug har deltatt i en arbeidsguppe i Vegdirektoratet som UF-Norge sin representant. Styret har fått et resymé av revidert opplæringsordning for utrykkingskjøring. Arbeidsgruppas arbeid er nå avsluttet, og Vegdirektoratet vil sende ut en høring. UF-Norge er en av disse høringsinstansene.

 •      Informasjon.

I fagtidsskriftene som er tilknyttet utrykningstjenesten har det i perioden vært flere artikler om fellesutvalgets aktiviteter.

De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i sine lokale aviser.

 •      Drøftelsesmøter med våre myndigheter.

For å ha en god dialog med de myndigheter som styrer vår hverdag ser vi det som viktig å avholde møter for å utveksle gjensidig informasjon og holde hverandre oppdatert på utviklingen innenfor utrykningstjenesten. Det er i perioden avholdt slikt møte med Justisdepartementet, redning- og beredskapsavdelingen som er overordnet myndighet både for politi og brannvesen. UF-Norge ser det som formålstjenelig å fortsette med dette.

 •  Forskrift om størrelse på heis i høyhus/leilighet.

Ole Christian Torgalsbøen har utformet et brev til Statens byggtekniske etat, der UF-Norge peker på et økende problem med syketransport av beboere som må fraktes liggende ut fra bygninger med heis. Problemet gjelder både nye og eldre bygg. Heisene er for små. Heisene er ikke dimensjonert for å frakte pasienter liggende på en båre.

Etter styrebehandling ble brevet sendt til Statens byggtekniske etat.

 •  Høring med forslag til krav om refleksvest i bil.

UF-Norge har levert høringssvar om forslag til krav om refleksvest i bil, og bruk av refleksvest ved nødstans. Sitat; ”Vi er bekymret for at disse refleksvestene som det blir et krav om at alle biler skal være utstyrt med, blir lik dagens merking av utrykningspersonell. Vi ser med stor uro på at refleksvestene til utrykkingspersonellet og publikum blir for like. Dette kan føre til uheldige situasjoner.”

UF-Norges forslag til utforming og merking: Refleksvester med påtrykk av en stor oransje varseltrekant, i front og rygg etter standard EN471. Dette forslaget ble ikke tatt til følge.

 •  Høring om felles sambandsreglement for nødetatene.

Sosial- og  helsedirektoratet ba om høringssvar i forbindelse med nytt sambandsreglement for nødetatene. UF-Norge leverte høringssvar hvor det ble kommentert iverksettelsen av det nye reglementet i forhold til utbygging av det nye digitale nettet.

 •  Høring om ny håndbok for redningstjenesten.

Justis- og politidepartement har utarbeidet et forslag til ny håndbok for redningstjenesten. Denne høringen er sendt ut til alle lokale fellesutvalg med svarfrist 1. mai 2008. Styret i UF-Norge samordner utallelsene, og frist for levering av høringssvaret til myndighetene er 20. mai 2008. Arbeidet er ikke avsluttet.

 •  Øvelse Oslo 17. og 18. oktober 2006.

Sekretær Roar Gjerde representerte Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge som observatør under Øvelse Oslo.

 •  Midtdeler.

UF-Norge har satt ned en gruppe som består av Jack Halten, Phillip H. Bain, Pål Schrøder,               Lars Solhaug og Bjørn Ove Pedersen.

Gruppa skulle se på hvilke problemer utrykningspersonell møter i forbindelse med oppsett av midtdelere.

Gruppa har avholdt møte med vegsjefen i Østfold, lokale politikere og representanter fra Transportkomiteen på Stortinget. Dette er en sak som UF-Norge fortsatt må jobbe videre med.  Ved flere vegstrekninger i landet er det store problemer for utrykningskjøretøy å snu eller kunne foreta forbikjøring under utrykning. Arbeidet er ikke avsluttet.

 •  Angående retningslinjer for økonomi og arv etter Lasse Hermansen.

Birgit Monsås, Oddgeir Blokkum, og Trond Fredrik Solhaug har hatt møte med Frode Flesjø og Thor Anders Aamodt.  Disse er i testamentet etter Lasse Hermansen satt til å føre tilsyn med at de tilfalte midler anvendes innenfor formålet til UF-Norge.

Etter søknad ble UF-Norge fritatt for arveavgift og disse pengene samt halvparten av arven er satt inn på en driftskonto som styret disponerer innenfor formålet til UF-Norge. Den andre halvparten er satt inn på en høyrentekonto og Landsstyret kan disponere kr. 50 000,-. av disse midlene pr. år.  Uttak ut over dette skal godkjennes av Landsmøtet.

 •  Digitalt nødnett, samarbeid mellom UF-Norge og Nødnettprosjektet. 

UF- Fredrikstad i samarbeid med UF-Norge arrangerte informasjonsmøte om det nye digitale nødnettet på Rygge flystasjon i desember 2006.

 •  Nye lokale utvalg.

I denne perioden har UF-Vigjadalen blitt etablert. I tillegg har UF-Gol/Hemsedal og                            UF-Øvre Hallingdal slått seg sammen til UF-Hallingdal. UF-Drammen og UF-Kongsberg & Øvre Eiker er slått sammen til UF-Søndre Buskerud.

 

 Av aktiviteter, temaer på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen representasjon og deltakelse kan vi kort nevne:

 

 •      Glattkjøringstrening.
 •      Russeaksjonen sammen med biltilsynet der representanter fra fellesutvalget bidro blant annet med øvelser i praktisk brannslokking, teoretisk og praktisk      grunnleggende førstehjelp og opptreden på skadestedet.
 • ”UF-trimmen” arrangeres flere steder og omfatter alt fra spinning, innebandy, basketball, fotball til bowling.
 • Demonstrasjon av hva utrykningstjenesten står for ved flere anledninger.
 • Redningstjenestend dag.
 • Gladag på barneavdelingene.
 • Ellers er det avholdt en rekke temakvelder rundt om i det ganske land av ulik karakter.

 

Ørsta 7. mai 2008

 

Birgit Monsås                Trond Fredrik Solhaug            Roar Gjerde              Jan-Olav Vagle

     (sign.)                                        (sign.)                               (sign.)                            (sign.)

 

  Ole Chr. Torgalsbøen         Arve Aasheim           Bjørn Ove Pedersen    Oddgeir Blokkum

             (sign.)                               (sign.)                           (sign.)                                   ( sign.)

 

                                                                  Lars Solhaug                                                                                    

                                                                          (sign.)