Ingen bilder

Øvelse Oslo 2006 hadde som formål å øve samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer. Alle nivåer skulle øves, fra operativ redningsinnsats til strategiske beslutninger på departementsnivå. Øvelsen vart gjennomført 17. og 18. oktober 2006.

Justis og politidepartementet hadde gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å planlegge og lede Øvelse Oslo 2006. Politidirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo kommune og Sosial- og helsedirektoratet hadde ansvar for øvingsledelsen sammen med DSB. En rekke andre etater og institusjoner var sentrale i planleggingen og gjennomføringen av øvelsen.

Bakgrunn
Den 11. mars 2004 gjennomførte islamistiske fundamentalister et omfattende terrorangrep mot en rekke jernbaneknutepunkter i Madrid. I løpet av få minutter detonerte 10 bomber på 4 forskjellige steder. 192 personer omkom og over 1500 ble skadet i angrepene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeidet høsten 2004 en rapport basert på terroranslaget der paralleller ble trukket mot Oslos evne og kapasitet til å kunne håndtere et lignende anslag. Rapportens konklusjoner påpekte at det innenfor flere fagområder var et forbedringspotensial.

Sommeren 2005 ble Londons transportnettverk rammet av flere bomber med formål å spre redsel og frykt gjennom terror.

Mål
Hensikten med Øvelse Oslo 2006 var å øve samfunnets evne og kapasitet til å håndtere konsekvensene av et omfattende terroranslag på alle nivåer. Bakteppet for øvelsen var en terrorhandling. For øvingsformålet var det uinteressant hvem som stod bak terroren, og derfor er var det ikke definert noen spesiell gruppering eller miljø. Poenget med øvelsen var å trene på håndtering av katastrofer, med spesiell vekt på koordinering og samarbeid.

Under øvelsen skulle følgende hovedmomenter øves:

  • Samspill og koordinering mellom lokal, regional og sentral kriseledelse
  • Bruk av den nasjonale Krisestøtteenheten tillagt JD
  • Bruk av flernivå informasjonsstrategi (lokal, regional og sentral)
  • Bruk av og koordineringen mellom samfunnets totale rednings- og beredskapsressurser – herunder også private bedrifter og frivillige organisasjoner
  • Kartlegge evne og kapasitet til å håndtere flere parallelle høyrisiko skadested til samme tid
  • Utprøve innsats og prioritering på skadestedsted (triage)
  • Mottak og behandling av masseskadde/mange pasienter
  • Militær støtte til politiet 

Les skildring frå Øvelse Oslo frå sekretær i UF-Norge

Info på bakgrunn av Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Øvelse Oslo sine nettsider.