Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Normalvedtekter

NORMALVEDTEKTER FOR UTVALG TILSLUTTET

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG – NOREG

 Vedtatt på det første ordinære  Landsmøte 31. mai 1996.

Revidert på Landsmøte 30. Mai  1997.

Revidert på Landsmøte 26. mai  2000.

Revidert på Landsmøte 7. mai  2004.

Revidert på Landsmøte 4. mai 2006.


§1 Utrykningspersonellets Fellesutvalg i.............ønsker å fremme samarbeid og  forståelse mellom politi- og lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten.


§2 Dette gjøres gjennom samarbeid i form av møter, foredrag og prosjektarbeid.


§3 Fellesutvalget er et tverrfaglig utvalg hvor det enkelte utrykningspersonellet  kan utvikle og tilføres kunnskaper. På møtene har alle arbeidstakere, ledere og  medarbeidere innen de profesjonelle utrykningsetater møterett. Pensjonerte  arbeidstakere fra de tre etatene skal på like vilkår kunne delta på møter og  kunne velges inn i styret.


§4 Fellesutvalget er ingen fagforening, leder- eller arbeidsgivergruppe, men et  utvalg for tverrfaglig personellutvikling innenfor utrykningstjenesten  i.............


§5 Utvalget ledes av et styre som er representert for de ulike etatene  i...............


§6 Styret velges på årsmøtet som holdes innen utgangen av februar.  Styret skal  bestå av leder, nestleder, to styremedlemmer, sekretær og kasserer.Valg  foretas slik at leder, ett styremedlem og kasserer velges for en to års  periode.  Nestleder, ett styremedlem og sekretær velges neste år for en to års  periode. Det velges tre vararepresentanter til styret.


§7 Leder, nestleder, sekretær og kasserer  utgjør et arbeidsutvalg mellom styremøter.


§8 Valgkomiteen velges på årsmøtet, og skal bestå av en representant fra hver  etat.  Til sammen tre personer.


§9 Økonomiske midler søkes tilført fra offentlig og private som ut fra  samfunnsgagnlige tiltak har interesse for at dette arbeidet drives  i.............Enkelte møter og tiltak kan legges opp som økonomisk innbringende  for fellesutvalgets videre drift.

Det innkreves ikke  kontingent for medlemskapet.


§10 Årsmøte velge revisorer, og vedtar også arbeidsinstruks og retningslinjer for  revisjon og revisorers arbeide.


§11 Dersom fellesutvalget skal oppløses, må dette vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall. Økonomiske midler som måtte være på fellesutvalgets konto, sperres de  neste to år, for så å gis til et på forhånd bestemt formål innen  utrykningstjenesten i...................