Ingen bilder

UF - Norges første landsstyre har vært et interimsstyre, og har vært i virksomhet i seks måneder.

Landsstyrets sammensetning har vært:

 

LEDER:                                            Lasse Hermansen, UF - Follo, ambulansetjenesten

NESTLEDER:                                  Arild Langrud, UF - Moss, politiet

STYREMEDLEM:                             Harald Haslie, UF - Ringsaker, brannvesenet

STYREMEDLEM:                             Terje Sedal, UF - Hol & Geilo, ambulansetjenesten

VARAREPRESENTANT:                  Einar Bråstad, UF - Stavanger, politiet

VARAREPRESENTANT:                  Bjørn Ove Pedersen, UF - Moss, brannvesenet

 

SEKRETARIAT:                               Oslo brannvesen, Arne Garborgspl. 1  0179 Oslo

SEKRETÆR:                                  Dag Myhr, UF - Oslo, brannvesenet

  

Det er i perioden avholdt tre landsstyremøter, to i Oslo og ett på Ringsaker.

For øvrig har landsstyret holdt god kontakt med hverandre, og leder og sekretær har forestått den daglige driften av UF - Norge.

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med følgende saker:

 Oppfølging / besøk hos lokale fellesutvalg:

Representanter fra UF - Norge har vært flere steder i landet og informert om fellesutvalgstanken, og støttet opp om stiftelse av lokale fellesutvalg. Dette har vært en av hovedoppgavene til landsstyret i perioden.

Her kan bla. nevnes: Nord-Jarlsberg, Larvik og Bø i Telemark som i perioden har startet fellesutvalg. I tillegg er det holdt orientering om fellesutvalgstanken på Sortland i Nordland.

Svolvær og Vesterålen politidistrikt ønsker å starte fellesutvalg, men ønsker at en representant fra UF - Norge kan være til stede for og bistå ved stiftelsen. Dette vil bli gjort ved første reiseanledning på de kanter av landet.

Det er også sendt informasjonsmateriell til Halden, Fredrikstad, Honningsvåg og Tana i forbindelse med forberedelsen av oppstart av fellesutvalg.

 

UF - Norges landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi råd dersom dette er ønskelig.

UF - Norges målsetting er at det opprettes minst ett fellesutvalg i hvert politidistrikt.

 

Presentasjon av UF - Norge:

UF - Norge har sett det som svært viktig med profilering av organisasjonen utad. Dette for at både publikum, utrykningstjenesten i Norge og landets myndigheter skal kjenne til vår organisasjon og hvem vi representerer.

I denne anledning har UF - Norge sendt ut en pressemelding til NTB og «hovedpressen» i Norge, samt til lokalavisene i de distrikter der det er opprettet fellesutvalg.

UF - Norge har også besøkt Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern (DBE) i Tønsberg, og Statens Helsetilsyn i Oslo der vi har presentert UF - Norge.

Justisdepartementet vil bli besøkt når omorganiseringen av redningstjenestekontoret er avsluttet.

 

Økonomistyring / sponsorstøtte:

UF - Norge har vært i kontakt med en mulig økonomisk støttespiller, men med negativt resultat. Det arbeides videre fra andre innfallsvinkler for å skaffe midler til drift av UF - Norge.

 

Rådgivende observatører:

UF - Norge ser det som svært verdifullt og ha knyttet til seg gode faglige rådgivende observatører. Dette for at vår virksomhet skal inneha topp kompetanse på de områder / saker som UF - Norge kan forvente seg å arbeide med.                                                                 Disse er:

Pål Madsen, anestesilege ved Sentralsykehuset i Aust-Agder.

Thor Kristiansen, branninspektør ved Oslo brannvesen.

Ole Valen, hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten

 

Utveksling av referater og informasjon om møter:

UF - Norge ser det som svært viktig at lokal informasjon tilflyter de andre fellesutvalgene i Norge. Landsstyrets sekretariat kopierer opp og vedlegger denne informasjonen så snart      UF - Norge har postgang til fellesutvalgene.

UF - Nord-Jarlsberg har bl.a. avholdt en meget interessant temakveld der mange av landets fellesutvalg fikk gleden av og møte.

UF - Oslos treffkvelder på Aker Brygge er også et populært sted der utrykningspersonell fra hele landet treffes.

 

De Nordiske Brannmenns Studiedager:

Lasse Hermansen holdt foredrag om fellesutvalgstanken for brannmenn fra Sverige, Danmark, Finland, Island, England og Norge på De Nordiske Brannmenns Studiedager som ble avholdt i Oslo.

 

Det første ordinære Landsmøte:

Det er arbeidet med planlegging av det første ordinære Landsmøte som ble berammet til

fredag 31. mai 1996 kl.12.00 i Oslo.

 

I den anledning har landsstyret oppnevnt valgkomite som består av:

Vidar Flaglien,  UF - Drammen  -  Ambulansetjenesten i Buskerud.

Are Skeid,  UF - Asker & Bærum  -  Bærum brannvesen.

Ole Valen,  Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten.

 

Andre saker som er under utredning, men ikke avsluttet:

  • Oppnevnelse av informasjonsgruppe.
  • Utredning av dykkerberedskapen i norske brannvesener.
  • Utredning av fellesutvalgenes logo.
  • Ambulansetjenestens kompetanse og bemanning.
  • Varslingsrutiner - «trippelvarsling» mellom etatenes alarmsentraler 110 - 112 - 113.
  • Opprettelse av felles «to-frekvent» redningskanal.
  • Felles standard uniformsmerking for hver av de tre etater.

 

UF - NORGES LANDSSTYRE VIL OGSÅ TAKKE DE STØTTESPILLERE SOM GJENNOM PERIODEN HAR BIDRATT TIL AT UF - NORGE HAR FÅTT EN GOD START !

 

Oslo 31. mai 1996

  

Lasse Hermansen                                                                  Dag Myhr

leder                                                                                       sekretær