Ingen bilder

 UF - Norges første ordinære Landsstyre har hatt følgende sammensetning:

 

LEDER:                                            Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten.

NESTLEDER:                                  Stig Hefstad Wang, UF - Oslo, politiet.

STYREMEDLEM:                            Harald Haslie, UF - Ringsaker, brannvesenet.

STYREMEDLEM:                           Terje Sedal, UF - Hol & Geilo, ambulansetjenesten.

VARAREPRESENTANT:                Einar Bråstad, UF - Stavanger, politiet.

VARAREPRESENTANT:                Are Olimb, UF - Asker & Bærum, brannvesenet.

 

SEKRETARIAT:                             Oslo brannvesen, Arne Garborgspl. 1  0179 Oslo

SEKRETÆR:                                  Dag Myhr, UF - Oslo, brannvesenet .

 

FAGLIGE OBSERVATØRER:       Ole Valen, politiet.

                                                       Pål Madsen, ambulansetjenesten.

                                                       Thor Kristiansen, brannvesenet.

                                              

Det er i perioden avholdt fem landsstyremøter. To i Oslo, ett på Geilo, ett i Asker og ett i Drøbak.

Landsstyremøtet på Geilo ble også arrangert som et fellesmøte med fellesutvalgene i Hol, Ål og Gol & Hemsedal, der Ole Valen - HVO for politi- og lensmannsetaten sto for kveldens faglige tema.

For øvrig har Landsstyret holdt god kontakt med hverandre, og leder og sekretær har forestått den daglige driften av UF - Norge.

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

 Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Representanter fra UF - Norge har vært flere steder i landet og informert om fellesutvalgstanken og støttet opp om stiftelse av lokale fellesutvalg, noe som har vært tidkrevende og meget interessant.

Ved en rekke kurs og konferanser innenfor helse, ambulansetjeneste, politi/lensmannsetaten, brannvesen og den totale redningstjeneste har det vært holdt orienteringer om fellesutvalg med samarbeid, sikkerhet og organisering av utvalg som hovedmomenter i foredragene.

Lederen har i perioden besøkt begge hovedredningssentralene i Norge og orientert om fellesutvalgets oppgaver.

Ved Politihøgskolens undervisning om redningstjenesten har politistudentene fått informasjon om fellesutvalget sett i forhold til politiets ansvar for ledelse av den totale redningstjenesten.   

Dette har vært noen av hovedoppgavene  til landsstyret i perioden.

Arbeidet har resultert i at fra vi startet opp etter forrige Landsmøte med 21 registrerte fellesutvalg, kan vi med glede vise til at  32 lokale fellesutvalg i dag er i drift. I praksis vil det si at det er stiftet minst ett nytt fellesutvalg hver måned i inneværende år !

Høydepunktet i perioden må sies å være da Svalbard fikk verdens nordligste fellesutvalg, og Tromsø fastlandsnorges nordligste fellesutvalg noen få måneder i forveien.

Sett i forhold til befolkningen i Norge og utrykningspersonellets konsentrasjon ligger de fleste fellesutvalg i sentrale strøk av Sør-Norge. Med den voldsomme veksten gjennom siste periode har nå både Vestlandet og Nord-Norge kommet for fullt.

 

Det er hyggelig å registrere at utrykningspersonellet trives bedre i fellesskapet.

 UF - Norges landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med. Dette for å stimulere og gi råd dersom dette er ønskelig.

Det er sendt ut mye informasjonsmateriell gjennom hele perioden til steder som har eller ønsker å starte opp lokale fellesutvalg. UF - Norges målsetting er at det opprettes minst ett fellesutvalg i hvert politidistrikt, noe som vil bli prioritert og kreve mye arbeide i de nærmeste år.

 

Arbeidsgruppenes aktivitet:

Ambulansetjenesten: Pål Madsen og Terje Sedal har utarbeidet synspunkter om forhold ved ambulansetjenesten i Norge. UF - Norge har sendt brev til Sosial- og helsedepartementet som omhandler saken.

Redningsdykking: Thor Kristiansen har vært i kontakt med Direktoratet for Arbeidstilsynet vedrørende problemene som er knyttet til redningsdykking.

Uniformsmerking: Lasse Hermansen og Hans Jørgen Steinbo er godt i gang med utforming av refleksmerking for utrykningspersonell.

Økonomi: Are Olimb ble i perioden utpekt for å skaffe økonomi til UF - Norge. Dette har allerede begynt å gi resultater.

 

Presentasjon av UF - Norge:

UF - Norge har sett det som svært viktig med profilering av organisasjonen utad. Dette for at både publikum, utrykningstjenesten i Norge og landets myndigheter skal kjenne til vår organisasjon og hvem vi representerer.

UF - Norge har tidligere besøkt Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern (DBE) i Tønsberg, og Statens Helsetilsyn i Oslo.

I perioden har UF - Norge fått presentere seg for Justisdepartementet, der vi ble tatt imot av underdirektør Ole Hafnor som vi følte ga en meget positiv tilbakemelding til vårt arbeide.

 

Økonomistyring / sponsorstøtte:

UF - Norge, som er en frivillig organisasjon, er avhengig av økonomisk støtte for at organisasjonen kan utøve sitt virke på en forsvarlig måte. Det er i perioden sendt ut forespørsel om økonomisk støtte til vårt arbeide til et vesentlig antall mulige støttespillere, men et fåtall i forhold til de spurte har gitt positiv respons.

UF - Norge er meget takknemlig for den tillit disse har gitt organisasjonen.

 

Utveksling av referater og informasjon om møter:

UF - Norge ser det som svært viktig å sørge for at lokal informasjon tilflyter de andre fellesutvalgene i Norge. Landsstyrets sekretariat kopierer opp og vedlegger denne informasjonen så snart UF - Norge har postgang til fellesutvalgene.

Det er registrert bra aktivitet i de lokale fellesutvalgene der det er avholdt en rekke temakvelder med stor oppslutning.                                                                                                                   

Av temaer kan nevnes:

 • Paneldebatt angående nødmeldesentralenes samarbeid - «trippelvarsling».
 • Stress- og krisehåndtering i utrykningstjenesten.
 • Utrykningspersonellets forhold til pressen.
 • Overflateredning, is - vann.
 • Narkotika - utrykning til overdoser.
 • Airbag og barnesete - problemer og behandling av disse på et skadested.
 • Presentasjon av Norsk Luftambulanse.
 • Utrykningskjøring - teoretisk innføring.
 • Hypotermi
 • Skarpt oppdrag - demonstrasjon og øvelse.
 • Farlig gods - håndtering og forholdsregler.
 • Skipsbrann, ulykke til sjøs.

Vi vil også nevne:

Arne Bjørkås fra Kripos’ foredrag og  videofilm om flyulykken på Oprafjellet på Svalbard som ganske sikkert har gitt tilhørere fra den profesjonelle redningstjenesten noe å tenke på.

Frode Anmakrud og hans kone Karin som har holdt flere foredrag om gisselsituasjonen på Torp flyplass. Selv om Frode Anmarksrud hadde opplevd noe son vi andre innen redningsetatene vil være foruten, så var det kanskje hans kone som ga oss det største inntrykk.

Anne Kjersti Befring fra Sosial- og helsedepartementet, en av «forfatterne» til veiledningsheftet «Taushetspliktens betydning for samarbeidet mellom medisinsk nødmeldetjeneste og andre nødetater» som ga en god innføring i tolkningen av veiledningen.

Det er også avholdt en rekke felles øvelser, demonstrasjoner for publikum, felles hyggeturer og «Treffkvelder» som har bidratt til å samle utrykningstjenesten landet over, slik at disse i fellesskap skal  kunne yte et enda bedre faglig tilbud overfor landets innbyggere, og ivareta sin egen sikkerhet på en bedre måte.

 

Valgkomite:

Ole Valen,  Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten. Valgkomiteens leder.

Vidar Flaglien,  UF - Drammen  -  Ambulansetjenesten i Buskerud.

Are Skeid,  UF - Asker & Bærum  -  Bærum brannvesen.

 

Revisor:

Gunnar Haugen, Lensmann i Ås i Akershus.

 

         UF - NORGES LANDSSTYRE VIL TAKKE DE SOM GJENNOM PERIODEN HAR BIDRATT TIL AT UF - NORGE FORTSETTER SIN FREMGANG !

 

 Husk Utrykningspersonellets Fellesutvalgs motto:     

«I stedet for å snakke om hverandre, så snakker vi med hverandre !»

 

Oslo 30. mai 1997(sign.)

  

Lasse Hermansen          Stig Hefstad Wang        Harald Haslie      Terje Sedal         

        (sign.)                                 (sign.)                         (sign.)                 (sign.)      

 

 Einar Bråstad                         Are Olimb                      Dag Myhr  

      (sign.)                                    (sign.)                             (sign.)