Ingen bilder

UF - Norges Landsstyre har hatt følgende tillitsvalgte:

 

LEDER:                                            Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten.

NESTLEDER:                                 Stig Hefstad Wang, UF - Oslo, politiet.

SEKRETÆR:                                  Dag Myhr, UF - Oslo, brannvesenet .

KASSERER:                                    Are Olimb, UF - Asker & Bærum, brannvesenet.

STYREMEDLEM:                           Terje Sedal, UF - Hol & Geilo, ambulansetjenesten.

STYREMEDLEM:                           Harald Haslie, UF - Ringsaker, brannvesenet.

VARAREPRESENTANT:                Einar Bråstad, UF - Stavanger, politiet.

VARAREPRESENTANT:                Elin Garden, UF - Tromsø, politiet.

 

FAGLIGE OBSERVATØRER:        Ole Valen, politiet.

                                                        m/ vararepresentant Tore Hansen /  Geir Wingereid

                                                         Pål Madsen, ambulansetjenesten.

                                                         m/ vararepresentant Jon-Erik Steen Hansen

                                                         Thor Kristiansen, brannvesenet.

                                                         m/ vararepresentant Bjørn Ove Pedersen

 

SEKRETARIAT:                               Oslo brannvesen, Arne Garborgspl. 1  0179 Oslo

 

REVISORER:                                  Gunnar Haugen, Lensmann i Ås i Akershus.

                                                        Drude Owren Fogh, Oslo politidistrikt.

 

VALGKOMITE:                               Ole Valen,  Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten. Valgkomiteens leder.

                                                        Are Skeid,  UF - Asker & Bærum  -  Bærum brannvesen.

                                                        Willy Skogstad,  AMK-leder SiA.

                           

Det er i perioden avholdt tre landsstyremøter. Disse er avholdt på Lørenskog, i Oslo og på Kongsvinger. Det siste som et arbeidsmøte over to dager.

Leder, nestleder, sekretær og kasserer har avholdt flere arbeidsmøter i perioden.

For øvrig har Landsstyret holdt god kontakt med hverandre, og leder og sekretær har forestått den daglige driften av UF - Norge.

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

 

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Antall lokale fellesutvalg i Norge er mangedoblet siden stiftelsen av UF - Norge 10. november 1995. Dette er resultatet av at den profesjonelle redningstjenesten i Norge har sett nødvendigheten av å ha et tettere samarbeid i sitt daglige virke etter at fellesutvalgstanken har blitt kjent over det ganske land. Dette har bl.a. skjedd gjennom informasjon i de tre etatenes fagblader og landets øvrige presse.

UF - Norges styremedlemmer har avsatt mye tid til kontakt og informasjon med steder der det er ønskelig å stifte lokalt fellesutvalg. Ved flere anledninger har representanter fra UF - Norge vært til stede på forberedende møter før lokale stiftelsesmøter er gjennomført.

Av steder det er gitt informasjon kan bl.a. nevnes: Alta, Indre Troms, Rjukan, Sarpsborg, Nordkapp, Fredrikstad, Halden, Kragerø, Hamar, Haugesund, Levanger, Volda, Mo i Rana, Nordfjordeid, Lindås/Meland, Ringerike, Årdal/Læredal m.m.. På flere av disse stedene er allerede fellesutvalg stiftet.

Arbeidet har resultert i at fra vi startet opp etter forrige Landsmøte med 32 registrerte fellesutvalg, kan vi nå med glede vise til at 42 lokale fellesutvalg i dag er i drift. I praksis vil det si at det er stiftet minst ett nytt fellesutvalg hver måned også i år !

Dette er fortsatt  noen av hovedoppgavene  til landsstyret.

Det er hyggelig å registrere at utrykningspersonellet trives bedre i fellesskapet !

UF - Norges landsstyremedlemmer har fått faste fellesutvalg som disse skal ha kontakt med.

Dette for å stimulere og gi råd dersom dette er ønskelig.

 

Arbeidsgruppenes aktivitet:

Redningshelikoptertjenesten - NOU 1997: 3:  Pål Madsen, Einar Bråstad og Harald Haslie har utarbeidet høringsuttalelse fra UF - Norge til Justisdepartementet om Redningshelikopter- tjenesten i Norge.

Forslag til forskrift og kompetansebevis for utrykningsførere: UF - Norge har sendt forslaget ut til de lokale fellesutvalg der det er bedt om tilbakemelding til UF - Norge. Stig Hefstad Wang samordnet høringsuttalelsene fra lokalutvalgene til et felles svar fra UF - Norge som er oversendt Statens vegvesen - Vegdirektoratet.

 

Presentasjon av UF - Norge:

UF - Norge har sett det som svært viktig med profilering av organisasjonen utad. Dette for at både publikum, utrykningstjenesten i Norge og landets myndigheter skal kjenne til vår organisasjon og hvem vi representerer.

UF - Norge har som i forrige periode avholdt møte med Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE) i Tønsberg og Statens Helsetilsyn i Oslo der vi bl.a. drøftet:

Fagmerking av profesjonelt utrykningspersonell, «Forslag til forskrift om opplæring og kompetansebevis for utrykningsførere», «911» hjertestarter utplassert i andre utrykningskjøretøyer enn ambulanser. Da tiden til møtet med Statens Helsetilsyn ble noe kort, ble man enige om å ta et nytt møte allerede til høsten der bl.a. utdannelsessituasjonen for ambulansepersonell vil bli drøftet.

Årets møte med Justisdepartementet avholdes 19. mai 1998.

UF - Norge var innbudt til Statens Helsetilsyn til «Orientering om undervisningspakke for opplæring av redningspersonell i oppgaver i katastrofesituasjoner», en sak som fylkeslegen i Hordaland utarbeider.

UF - Norge var representert med egen stand på Ambulanseforums årlige konferanse «Ambulanse -97» på Bolkesjø, der vi bl.a. avholdt møte med ca. 30 ledere og tillitsvalgte i ambulansetjenesten om UF - Norges fremdrift på fagmerkingen av profesjonelt utrykningspersonell.

 

Øvrige steder der det er holdt orientering om fellesutvalgstanken og dets arbeide:

 • På Politihøgskolens øvingssentere i Odalen og på Sæter gård på Kongsvinger har vi informert seks ganger for 2. års politistudenter.
 • Det er gitt informasjon på Sivilforsvarets skoler i Trondheim og på Starum i forbindelse med kurset «Samvirke på skadestedet».
 • På politikammernes årlige trafikksamling i Vestfold og Telemark der ledelsen fra ni politikammere og UP var samlet, orienterte Lasse Hermansen om fellesutvalgenes arbeide.
 • Det er avholdt flere trafikksikkerhetsdager i samarbeid med Forsvaret og Norsk Luftambulanse.

 

Økonomistyring / sponsorstøtte:

UF - Norge er avhengig av økonomisk støtte for at organisasjonen kan utøve sitt virke på en forsvarlig måte.

Økonomien i et nystiftet utvalg har vært anstrengt, men ved slutten av perioden har dette endret seg positivt med flere sponsorer. Vi vil også takke de lokale fellesutvalg som har vært i stand til og støtte oss okonomisk.

UF - Norge har også søkt om økonomisk støtte fra Justisdepartementet og DBE, og vi imøteser svar.

 

Utveksling av referater og informasjon om møter:

UF - Norge ser det som svært viktig å sørge for at lokal informasjon tilflyter de andre fellesutvalgene i Norge. Landsstyrets sekretariat kopierer opp og vedlegger denne informasjonen så snart UF - Norge har postgang til fellesutvalgene.

Det er registrert bra aktivitet i de lokale fellesutvalgene der det er avholdt en rekke temakvelder med stor oppslutning.

 

Av temaer og aktiviteter kan nevnes:

 • UF - Norges storsamling på Politihøgskolen 6/11-97 der over 200 utrykningspersonell var til stede der politiførstebetjent Geir H. Moe fra Sysselmannen på Svalbard holdt et fengende foredrag med film og billeder fra flyulykken under temaet «Hva møter operativ innsats i utrykningstjenesten på et ulykkessted med 141 omkomne ?». Ulykken på Svalbard har også vært temakveld hos flere lokale fellesutvalg med forskjellige forelesere. Dette for bedre å kunne sette seg inn i utfordringene en eventuell ny ulykke av samme dimensjon vil gi utrykningstjenesten.
 • Besøk og omvisning på AMK-sentraler, akuttmottaket og flyambulansetjenesten.
 • Gjennomgang av de forskjellige etaters biler og annet utstyr, slik at alle etater har en felles oppfatning av hva som finnes av resurser i distriktet.
 • Samarbeid etatene i mellom, samband på skadestedet.
 • Hospitering hos hverandre.
 • Sikkerhet og samarbeid etatene i mellom.
 • Risiko og sårbarhetsanalyser.
 • Felles kartverk for alle tre nødetatene.
 • Veinavn og husnummermerking, problemene med mangelfull merking.
 • Felles pressekonferanser.
 • «Airbag» i kjøretøy.
 • Taushetspliktens betydning for samarbeidet mellom medisinsk nødmeldetjeneste og andre nødetater.
 • Opptreden der politiet har en «skarp situasjon».
 • Presentasjon av utrykningstjenesten for lokale skoleklasser.
 • Deltakelse ved en større refleksaksjon.
 • Erfaringsmøter med tema fra bussulykken ved Tusenfryd i Ås.
 • Overdoser heroin - ikke bare et storbyproblem.
 • Fellesøvelser med fergeselskaper for felles strategi ved uhell.

 

Det er også avholdt en rekke felles øvelser, demonstrasjoner for publikum, felles hyggeturer og «treffkvelder» som har bidratt til å samle utrykningstjenesten landet over, slik at disse i fellesskap skal  kunne yte et enda bedre faglig tilbud overfor landets innbyggere, og ivareta sin egen sikkerhet på en bedre måte.

 

Fagmerking av profesjonelt utrykningspersonell.

UF - Norge har tatt tak i en del tverrfaglige spørsmål på tvers av utrykningspersonellet innen ambulanse-, brann- og politietatene.

Med utgangspunkt i politiets enhetlige fagmerking på landsbasis (sjakkmønsteret), har vi således tenkt å føre dette videre overfor ambulanse- og brannvesenet.

Vi har foreslått en videreføring av det norsk politi i dag bruker, altså sjakkmønsteret. Her er det foreslått at brannvesenet skal ha rødt/hvitt sjakkmønster og ambulansetjenesten grønt/hvitt sjakkmønster. Dette med bakgrunn i at vernemerking har blitt standard for alle som arbeider på vei, ønsker vi en klar faglig merking av den profesjonelle utrykningstjenesten.

Det gjøres oppmerksom på at det er sjakkmønsteret som en faglig logo som er hovedmomentet i refleksmerkingen, slik at det også kan være nødvendig med annen refleksmerking av våre uniformer.

Forslaget var innledningsvis drøftet i Fellesutvalgets organer, ambulanse-, brann- og politi- og lensmannsetaten med stort sett positivt resultat.

UF - Norge har også drøftet fagmerkingen med Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern (DBE) og Statens Helsetilsyn. Disse var positive til forslaget, men ville ikke gi noe pålegg til slik fagmerking. Det er for øvrig sendt eget brev til Sosial- og Helsedepartementet, Akuttutvalget om saken.

Det ser ut til at forslaget er godt mottatt ved at flere ambulansetjenester og brannvesener har tatt fagmerkingen i bruk, og UF - Norge har blitt kontaktet av og vært i møte med flere refleksprodusenter / leverandører som vil utvikle reflekstyper til vårt formål.

I sakens anledning vil vi også nevne ambulansetjenesten i Oslos initiativ til en enhetlig uniformering av ambulansepersonell i Norge og felles ledermerking / distinksjoner, der       Lasse Hermansen som leder av UF - Norge er innkalt til høringsmøtet.

Forslag på resurs/arbeidsgrupper som vil bli vurdert og nedsette for arbeid mot år 2000.

 1. Organisasjonsgruppe.

Formål: Skal følge opp lokale fellesutvalg som ønsker støtte til at det organisasjonsmessige fungerer lokalt og kunne delta i og løse organisasjonsmessige utfordringer i henhold til vedtekter/årsmøter/økonomi/tillitsvalgt og lignende.

 1. Informasjonsgruppe:

Formål: Skal kunne produsere nødvendig materiell for informasjon om UF - Norge og faglige artikler om oppgaver organisasjonen vil publisere.

 1. Erfaringsgruppe.

Formål: Skal innhente rapporter/beskrivelser av hendelser utrykningspersonellet opplever under oppdrag av menneskelige eller materielle konsekvenser. Disse erfaringene skal kunne komme annet utrykningspersonell til gode gjennom utrykningspersonellets organisasjon.

 1. Førstehjelp/akuttmedisinsk gruppe.

Formål: Legge til rette førstehjelpsutdannelse og framtidig bruk av hjertestarter for framtidig bruk innen spesielt brann- og polititjenesten. Denne utviklingen og praktiske opplæringen søkes gjennomført gjennom ambulanse- og luftambulansetjenesten innenfor utrykningstjenesten.

 1. Tunnelgruppe.

Formål: Gi veiledning i spørsmål om beredskap og innsats i de mange veitunneler som etter hvert er i drift over det ganske land. Herunder spesielt praktisk innsats av utrykningspersonellet, skadestedsarbeid, evakuering og overvåking og sambandsspørsmål.

 1. Sambandsgruppe.

Formål: Legge til rette praktisk bruk av allerede eksisterende samband (redning) på tvers av utrykningspersonellets behov. Sette seg inn i og følge opp nye framtidige nye sambandssystemer.

 1. Fagmerkingsgruppe/brannvesen.

Formål: Utvikle bruken av fagmerking på innsats/røykdykker/vernetøy til brannmannskap i henhold til vedtatt fagmerking av UF - Norge.

 1. Ledermerking/uniformeringsgruppe ambulanse.

Formål: Tilpasse de andre utrykningsetatene best mulig samhørighet på ledermerking/uniformering som også tilpasses den vedtatte fagmerkingen.

 1. Kontaktmøter.

Styret har selv årlige kontaktmøter med ansvarlige myndigheter og tilsikter neste år å utvide dette til utrykningspersonellets ulike fagorganisasjoner.

 

UF - Norge vil påminne om at det er det lokale fellesutvalgsarbeidet som er kjernen i vårt arbeid.

 

         UF - NORGES LANDSSTYRE VIL TAKKE DE SOM GJENNOM PERIODEN HAR BIDRATT TIL AT UF - NORGE FORTSETTER SIN FREMGANG !

 

Husk Utrykningspersonellets Fellesutvalgs motto:     

«I stedet for å snakke om hverandre, så snakker vi med hverandre !»

 

 Oslo 19. mai 1998

   

Lasse Hermansen          Stig Hefstad Wang        Dag Myhr          Are Olimb              

        (sign.)                                  (sign.)                      (sign.)                 (sign.)         

 

Harald Haslie                Terje Sedal          Einar Bråstad           Elin Garden

       (sign.)                           (sign.)                     (sign.)                       (sign.)